Search
Close this search box.

กลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดระยองจัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาและทิศทางอนาคตของอีอีซี

share to:

Facebook
Twitter

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง สำนักงานจังหวัดระยอง โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์จัดประชุมหารือภาพรวมการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และทิศทางการพัฒนาระยะต่อไป โดยมี นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทน อปท. ร่วมประชุม มีนายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้ข้อมูลภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านและแนวทางที่จะดำเนินการต่อไป

โครงการอีอีซี ถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีเป้าหมายคือ สะสมการลงทุนและเทคโนโลยี เพื่อสร้างรายได้พัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ให้ไทยก้าวสู่ประเทศพัฒนาและหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งการขับเคลื่อนที่ผ่านมาตั้งแต่การตั้งโครงการจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 ส่วน เพื่อเร่งดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่และยกระดับเศรษฐกิจและสังคมให้ประชาชนและชุมชน คือ 1. ทำ พ.ร.บ.อีอีซี และแผนภาพรวมการพัฒนา 2. โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลักที่สำคัญ 3. การจูงใจให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 4. วิถีชีวิตแบบใหม่ประชาชน-ชุมชน ส่วนแผนภาพรวมการพัฒนา ปี พ.ศ. 2566 – 2570 อยู่ระหว่างการทบทวนแผนซึ่งจะอยู่ภายใต้แนวคิด “โลกเปลี่ยน ไทยปรับ” อยู่ภายใต้ 2 กรอบแนวคิด คือ 1. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ทิศทางการพัฒนาตามแนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกับประชาชนทุกกลุ่ม 2. โมเดลเศรษฐกิจ BCG ที่ประยุกต์นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มายกระดับกระบวนการผลิต/อุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ขณะที่การลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 5 ปีที่ผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมาย มีมูลค่าออกบัตรส่งเสริมการลงทุนช่วงปี พ.ศ. 2561 – 2565 กว่า 1,250,273 ล้านบาท แบ่งตามสัญชาติ 8 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ ตามลำดับ การลงทุนในพื้นที่มีบางอุตสาหกรรมเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

ด้านความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปัจจุบัน โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอเชื่อมต่อ Airport Rail Link และการดำเนินการเรื่องของที่ดินโครงการ โครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก กำลังเตรียม Runway ที่ 2 และ Taxiway โครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการถมที่ดิน และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ท่าเรือ F อยู่ระหว่างการถมที่ดินเช่นเดียวกัน

ส่วนเป้าหมายการลงทุนในพื้นที่อีอีซีในช่วง พ.ศ. 2565 – 2570 จะเน้นต่อยอดโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เมืองการบินภาคตะวันออกและการพัฒนาพื้นที่ 30 กม. รอบสนามบิน การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟฟ้าหลัก (TOD), ยกระดับชุมชนและประชาชน เช่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนถึงระดับหมู่บ้าน ตลาดสด อีคอมเมิร์ซ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกระดับ การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค และการดึงดูดอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์และสุขภาพ การขนส่งและโลจิสติกส์ เกษตรสมัยใหม่ อาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายอื่น ๆ พร้อมทั้งเปลี่ยน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายไปสู่ 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ การแพทย์และสุขภาพ นวัตกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เศรษฐกิจ BCG และบริการ ซึ่งมีการเตรียมพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้แล้ว ประกอบด้วย 7 เขตส่งเสริมฯ เพื่อกิจการพิเศษ และ 28 เขตส่งเสริมฯ รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230616141930491