ติดต่อ

   

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 0-2564-7000
โทรสาร: 0-2564-7001
Call Center: 0-2564-8000
e-mail: info@nstda.or.th

แผนที่

ภาพแผนที่การเดินทาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ภาพแผนผังอาคาร