ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงาน (Action Agenda)

ปลดล็อคกฎหมายเดิม
– อนุญาตให้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูงเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม
– ให้ผังเมืองเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพ การสร้างไบโอรีไฟเนอรี่ และธุรกิจรีไซเคิล
– อนุญาตให้สามารถขนส่งของเหลือมาเป็นวัตถุดิบในโรงงานได้โดยสะดวก
– การขออนุญาตผลิตและขึ้นทะเบียนอาหารและอาหารสัตว์
– ปรับปรุงนิยาม “พันธุ์พืชพื้นเมือง” ใน พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อให้เอื้อต่อการปรับปรุงพันธุ์
– ให้การรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเอื้อต่อการขายไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
– การบังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะและของเสียอุตสาหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
– การบังคับใช้กฎหมายห้ามทิ้งขยะลงแหล่งน้ำอย่างเคร่งครัด

เร่งผลักดันกฎหมายใหม่
– การส่งเสริมการใช้และควบคุมกำกับการปลดปล่อยของเสียจากโรงงานที่ใช้จีเอ็ม
– การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
– การกำกับดูแลรักษาด้วยเซลล์บำบัดที่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนา และการนำวิธีการรักษาไปให้บริการผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง

กำหนดมาตรฐานและการรับรองคุณภาพด้าน BCG ที่ชัดเจน
– ฉลากผลิตภัณฑ์จากเศรษฐกิจชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นจากผลงานวิจัยในประเทศ
– มาตรฐานการรี่ไซเคิลและการออกแบบสินค้าที่เอื้อต่อการรีไซเคิล
– มาตรฐานบรรจุภัณฑ์มูลค่สูงจากพลาสติกรีไซเคิลสำหรับบรรจุเครื่องดื่มและอาหาร
– ระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อป้องกันการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
– กำหนดคุณภาพเชื้อเพลิงชีวภาพ B100 ให้ได้มาตรฐานสากล
– ฉลากผลิตภัณฑ์ ข้อมูล วิธีการจัดการรีไซเคิลตามประเภทวัสดุ

ข้อเสนอเพื่อการดำเนินงาน (Action Agenda)

การสนับสนุนทางการเงิน
– กองทุนพัฒนา Smart Farmer
– สนับสนุนผู้ประกอบการด้าน BCG รายใหม่ เช่น ผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยเฉพาะผู้ประกอบการแปรรูปพลาสติกรายย่อย วิสาหกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงการนำขยะไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดการสร้างคุณค่าเพิ่มเติม
– สนับสนุนกิจการแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย
– อุดหนุนการต่อยอดหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศผ่านการอนุญาตใช้สิทธิเทคโนโลยี หรือการลงทุนร่วม เพื่อต่อยอดงานวิจัยสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
– ยกเว้นภาษีแก่ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานวิจัยด้าน BCG
– ลดภาษีการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัย พัฒนา และการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรให้ทันสมัย
– ใช้ประโยชน์จากเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

สร้างตลาด BCG
– ใช้มาตรการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Procurement Privilege) สำหรับผลิตภัณฑ์ BCG
– ขยายตลาดไปสู่กลุ่มประเทศอาเซียน เช่น ตลาดยาชีววัตถุและวัคซีน
– สนับสนุนการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ B10 และสนับสนุนการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เคมีชีวภาพมูลค่าสูง
– ผลักดันให้แหล่งท่องเที่ยวของไทยได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวโดยองค์กรสากล