Search
Close this search box.

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตลาดน้ำฮิมปาว”

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2566 ที่ลานศาลเจ้าโสมพะมิตร ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตลาดน้ำฮิมปาว” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ที่จะพลิกโฉมประเทศไทย ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในระดับชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งผลักดัน “Soft Power” เพื่อส่งเสริมความเป็นไทยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ การนำคุณค่าของวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังส่งเสริม สืบทอด สนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้ศิลปิน ศิลปินพื้นบ้าน ผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ได้มีโอกาสถ่ายทอดการแสดงศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่า และภาคภูมิใจในความเป็นไทย สู่กาฬสินธุ์เมือง 3 รวย ด้วย 3 ใจ “ตลาดน้ำฮิมปาว” จึงถือว่าเป็นตลาดแห่งใหม่ ที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสืบสานวัฒนธรรมไทย สู่การท่องเที่ยว โดยมิติทางวัฒนธรรม ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ต่อยอดและพัฒนาย่านเศรษฐกิจแห่งใหม่ ให้เป็นพื้นที่ฟื้นใจเมือง ฟื้นใจวัฒนธรรม ฟื้นใจประวัติศาสตร์ ในอดีตของเมืองกาฬสินธุ์ที่ยาวนานกว่า 230 ปี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230909122934118