Search
Close this search box.

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market)โคก หนอง นา กาฬสินธุ์

share to:

Facebook
Twitter

ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายโคก หนอง นา จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ.กาฬสินธุ์ จำกัด มีแนวทางจะดำเนินการปรับปรุงศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ (Green Market) บริเวณอาคารธนาคารกรุงไทย สนามศาลากลางหลังเก่า อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กระจายสินค้าของผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ จำนวน 2,748 แปลง และกลุ่มเป้าหมายของบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ.กาฬสินธุ์ จำกัด

ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งจำหน่ายและกระจายสินค้าทางการเกษตร แปรรูป การท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่ได้มาตรฐานของ จ.กาฬสินธุ์ สามารถเพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรอินทรีย์ และสนับสนุนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG สู่การพัฒนาแบบยั่งยืน SDGs ต่อไป โดยในวันนี้ มีกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าโคก หนอง นา และกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ เพื่อหาทุนรายได้สมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market) โคก หนอง นา กาฬสินธุ์ ภายใต้ชื่อ “เฮือน Kalasin Green Market” ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม เครือข่ายโคก หนอง นา จ.กาฬสินธุ์ และประชาชน ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป รวมยอดผ้าป่าฯ ทั้งสิ้น 188,843 บาท

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221115154330327