Search
Close this search box.

กรมการข้าว ชวนชาวนา ร่วมโครงการ BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลก พร้อมแนะแนวทางสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

share to:

Facebook
Twitter

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และรับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อพบปะหารือกับประธานศูนย์ข้าวชุมชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน และได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ซึ่งเป็นการปลูกข้าวปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายตอซังฟางข้าว ลดการเผาตอซังที่อาจเป็นปัญหาเรื่องหมอกควัน รวมถึงจุลินทรีย์ช่วยลดการใช้สารเคมี ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้

นอกจากนั้น กรมการข้าวยังได้มีการนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งมาถ่ายทอดให้กับชาวนา ซึ่งช่วยลดก๊าซมีเทนในดินที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เพื่อลดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ได้เน้นย้ำการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสร้างคาร์บอนเครดิตให้ชาวนานำไปสร้างรายได้เสริม โดยมีกรมการข้าว ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง เป็นที่ปรึกษา

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230501204912198