Search
Close this search box.

กรมชล ฯ ร่วม Thaicid เตรียมขยายพื้นที่ทำนาข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ชูขาย คาร์บอนเครดิต สร้างรายได้เสริม

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 9 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ดร.วัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมชลประทาน (ประธาน Thaicid) ให้เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายพื้นที่การทำนาเปียกสลับแห้งและขายคาร์บอนเครดิตในนาข้าวอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและบรรยายแนวทางการดำเนินงาน ตลอดจนนำคณะลงพื้นที่แปลงนาจุดทำการวิจัยฯ และขยายผล ตามนโยบายประธานคณะแก้ไขปัญหาภัยแล้งน้ำท่วมซ้ำซากในครั้งนี้ด้วย

เดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเตรียมขยายผลการทำนาแบบใช้น้ำน้อยหรือ “การทำนาแบบเปียกสลับแห้ง” ซึ่งเป็นผลงานที่กรมชลประทาน ได้วิจัยและนำเสนอต่อที่ประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และได้รับรางวัล WatSave Awards ในปี 2559 นำไปสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของไทยและของโลก โดยแนวทางการส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเป็นการประหยัดน้ำและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่นำแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจ BCG มาใช้เป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร โดยนำเอาความรู้และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับทรัพยากรชีวภาพและผลผลิตทางการเกษตร หรือที่เรียกว่า “ทำน้อย แต่ได้มาก” ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งยังสามารถลดการใช้น้ำ ลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้แก่เกษตรกรได้อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://www.agrinewsthai.com/news/122745