Search
Close this search box.

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต รวมถึงประชาสัมพันธ์และตอกย้ำอัตลักษณ์โดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ถนนผากอง (หน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) อำเภอเมือง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Inno – Creative Design Showcase” กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมชาย หาญหิรัญ นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) คนที่สาม พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจรรม

กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งชันอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตร เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือ ข่ายของผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์ และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ

โดยโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวไปสู่ตลาดสากล รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด และขยายช่องทางการตลาดโดยคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิตตลอดจนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านต้นแบบใหม่ เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของน่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนดแนวความคิดหลัก “เครื่องเงินและผ้าทอน่านรักษ์โลก” ตามแนวทาง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมโลก โดยการจัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เป็นการนำเสนอผลงานของโครงการ ได้แก่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมจำนวน 34 ผลงาน และ New Product จำนวน 11 ผลงานเพื่อทำการทดสอบตลาดจากผู้บริโภคที่มาร่วมชมงานว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่และหรือจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไรหรือไม่ ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาเครื่องเงินผ้าทอน่านให้กับผู้ประกอบการต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230525135917618