Search
Close this search box.

จ.สุรินทร์ ประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องรัตนสุวรรณ โรงแรมทองธารินทร์ นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานประชุมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy model) โดยมี นายณัฏฐนันธ์ ด่านอนุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ ผู้แทนหน่วยงานราชการระดับจังหวัด ผู้แทนอำเภอ 17 อำเภอ และนิสิต นักศึกษา รวมจำนวน 60 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 2 คน เป็นวิทยากร

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ซึ่ง BCG Model ประกอบไปด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ทั้งนี้ การขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ในภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีประเด็นขับเคลื่อน ดังนี้ 1) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศและเป็นฐานการพัฒนา 2) ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างและกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม 3) ลดการใช้ทรัพยากร ลดขยะและของเสีย และ 4) มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและวิถีชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การประชุมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่น ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้มีการใช้ทรัพยากรน้อยลง ลดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียต่างๆ หลังจากการประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในวันนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ จะคัดเลือกชุมชนนำร่องจำนวน 1 ชุมชน เพื่อส่งเสริม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ การนำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้ ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจใหม่ในปีต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230113142023737