Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ นายกมล โสพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ในโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร โดยมี นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ย เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประธานและสมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ กลุ่มองค์กรเกษตรกรซึ่งเป็นเครือข่ายศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ฯ

นายกมล โสพัฒน์ เปิดเผยว่า โครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกรโดยได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร และการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ด้านการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้แหนแดงจะช่วยให้เกษตรกร ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างของดิน อีกทั้งเป็นการช่วยดูแลฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ที่สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เกษตรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวด้วยว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีที่มีความผันผวน จึงมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) เป็นต้นแบบและกลไกในการขยายผลสู่ชุมชน อีกทั้ง ยังได้มีการส่งเสริมการผลิตและใช้แหนแดง ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตปุ๋ยไนโตรเจนที่มีกระบวนการตรึงไนโตรเจน ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินที่อาศัยอยู่ในโพรงใบของแหนแดง ทำให้แหนแดงมีประโยชน์ในการทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ได้

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231024153100574