Search
Close this search box.

เกษตรสุรินทร์ ขับเคลื่อนงาน BCG Model ณ ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท

share to:

Facebook
Twitter

นายวันชัย ประยงค์หอม เกษตรจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ เนตรพระ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอปราสาท ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรแปรรูปบ้านกันตวจระมวล ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 15 ราย

โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง กระบวนการแปรรูปสมุนไพรสู่การทำยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ทีมงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ถ่ายถอดเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยแนวคิด BCG Model และเจ้าหน้าที่จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมพบปะวิสาหกิจชุมชนด้วย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ที่มาภาพ/ข้อมมูล: https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230617135007757