Search
Close this search box.

มทร.ศรีวิชัย ระดมพลังขับเคลื่อนเพิ่มศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยเศรษฐกิจ BCG วิเคราะห์ TCD วิเคราะห์โอกาส U2T สู่การพัฒนาข้อเสนอโครงการบริการทางวิชาการ

share to:

Facebook
Twitter

อาจารย์ชุลี หมีรักษา รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม ในนามหัวหน้าโครงการ U2T for BCG ตำบลขนอม พร้อมด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ U2T for BCG ตำบลสิชล ตำบลเปลี่ยน ตำบลควนทอง ตำบลท้องเนียน และตำบลกรุงชิง ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยเศรษฐกิจ BCG จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2566 โดย สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ อาจารย์ บุคลากร ทุกสังกัด (สงขลา, ตรัง, นครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ขนอม ซันไรส์ รีสอร์ทแอนด์โฮเทล ต.ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

รองศาสตราจารย์วรพงศ์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า สำหรับโครงการเพิ่มศักยภาพและกระบวนการทำงานด้วยเศรษฐกิจ BCG เป็นการต่อยอดการดำเนินการจาก “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” โดยจะใช้ข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ที่บ่งบอกถึงศักยภาพและความพร้อมของทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ ที่จะนำมาใช้ในการพัฒนารายพื้นที่ด้วยยุทธศาสตร์เศรษฐกิจ BCG รวมถึงการเพิ่มและรักษาระดับการจ้างงานบัณฑิตและประชาชนในพื้นที่

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระยะที่ 3 ของการดำเนินงาน สำนักการจัดการนวัตกรรมฯ จึงจัดโครงการขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการ เพื่อวิเคราะห์และทวนสอบ Thailand Community Big Data (TCD) วิเคราะห์ข้อมูลสู่การพัฒนาฐานข้อมูลโครงการสำคัญของพื้นที่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และออกแบบแนวทางการดำเนินงานสู่ความสำเร็จให้กับผู้เข้าโครงการต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230313173637651