Search
Close this search box.

ธนาคารปูม้า มทร.ศรีวิชัย เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธนาคารปูม้า พื้นที่จังหวัดสตูล

share to:

Facebook
Twitter

ธนาคารปูม้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดกิจกรรม “การสร้างเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับธนาคารปูม้า” ณ เกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของธนาคารปูม้า จังหวัดสตูล ตามแนวทางการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

 

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ เกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมี นายประพัตร์ แก้วมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสตูล ร่วมกับ นายวริช วิชิต รองผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทัศนภา ว่องสนั่นศิลป์ หัวหน้าโครงการวิจัย ผศ.พาสนา เอกอุดมพงษ์ และ ผศ.สุภาพร เจริญสุข นักวิจัยร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวรอบเกาะสาหร่าย เพื่อหารายละเอียด และจุดเด่นของพื้นที่ เพื่อดึงดูดความสนใจในการท่องเที่ยวเกาะสาหร่ายในรูปแบบต่างๆ หวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ของสมาชิกชุมชุนธนาคารปูม้า

นอกจากนี้ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเพาะฟักแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง เพื่อปล่อยลูกปูคืนสู่ธรรมชาติให้กับธนาคารปูม้าที่ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง ตำบลเกาะสาหร่ายจำนวน 6 ธนาคารอันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจ สังคมของชุมชนธนาคารปูม้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231204170031933