Search
Close this search box.

จังหวัดตรัง จัดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบล ในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3)

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 27 มี.ค.66 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบล ในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และให้ดำเนินงานในช่วงการขยายระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565-31 กรกฎาคม 2566 ตามมติคณะรัฐมนตรี สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้จัดให้มีโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนระดับตำบลในจังหวัดตรัง (U2T for BCG ระยะที่ 3) เพื่อดำเนินงานต่อยอด โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดตรังมีกิจกรรมที่หลากหลายบนพื้นฐานอัตลักษณ์และทุนทางสังคมที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน สามารถเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่นำไปสู่ชุมชนเข็มแข็ง กระจายรายได้ในชุมชนและท้องถิ่นในประเทศ และร่วมขับเคลื่อนไปสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ด้านการจัดการขยะ จึงมีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าจากเศษพลาสติกไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าโครงการไม้กวาดเรียกทรัพย์ฯ ทั้งนี้ในการดำเนินโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการการผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติกสู่ชุมชน และพัฒนากิจกรรมการตลาดที่รองรับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยในวันนี้ได้มีการถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติการทำไม้กวาดให้กับประชาชนในชุมชนด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230327104551009