Search
Close this search box.

สวก.จับมือ มก. เปิดตัว ถั่วลิสง KU ARDA 20 และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ ชูจุดเด่น “ทนแล้ง โตดี ใช้น้ำน้อย ผลผลิตสูง”

share to:

Facebook
Twitter

6 มีนาคม 67 นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ร่วมมือ ร่วมพัฒนา ร่วมวิจัยมก. – สวก.” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยวพันธุ์ใหม่ และ ถั่วลิสง KU ARDA 20 ในพื้นที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร พร้อมนี้ได้มีการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใหม่ (พันธุ์สุวรรณ 5720 และสุวรรณ 5821) จำนวน 400 กิโลกรัม ให้แก่สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมาและเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน 50 คน

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้ทดลองใช้พืชพันธุ์ดังกล่าวโดยมี รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีโรจนพงศ์ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดไร่ลูกผสมที่พัฒนาโดยภาครัฐโดยการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดไร่ในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข่าวฟ่างแห่งชาติ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

น.ส. กุลวรา โชติพันธุ์โสภณ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กล่าวว่า จากปัญหาปริมาณผลผลิต “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วลิสง” ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากผลผลิตมีน้อยในขณะที่ความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์มีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคปศุสัตว์ เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ สวก.ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วลิสงถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อประเทศไทยที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท จึงมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยให้กับผลงานที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG Model) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.agrinewsthai.com/industrial-drop/115818