Search
Close this search box.

ถั่วลิสงพืชทางเลือก เพิ่มรายได้เกษตรกร

share to:

Facebook
Twitter

นางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) เผยว่า ถั่วลิสงถือเป็นพืชทางเลือกมีศักยภาพที่มีโอกาสทางการตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

เราพบว่ากลุ่มเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการปลูกถั่วลิสง อย่างกลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 6,11 ต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร มีพื้นที่ปลูกรวม 585 ไร่ สมาชิก 95 ราย ได้ผลผลิตรวมปีละ 142 ตัน ขายได้ราคาเฉลี่ยที่ กก.ละ 35 บาท ทำให้ทั้งกลุ่มมีรายได้รวมกันแล้วเกือบ 5 ล้านบาท เฉลี่ยแล้วมีรายได้ไร่ละ 8,495 บาท หรือ คนละ 52,315 บาท

กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วลิสง หมู่ 7,13 ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ที่มีพื้นที่ปลูกรวม 400 ไร่ สมาชิก 50 ราย ได้ผลผลิตรวม 98 ตัน นี่ก็เช่นกัน ราคาขายถั่วลิสงสดทั้งเปลือกเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 35 บาท ทำให้ทั้งกลุ่มมีรายได้ปีละ 3.43 ล้านบาท เมื่อคิดเฉลี่ยแล้วทำให้สมาชิกแต่ละคนมีรายได้จากการปลูกถั่วลิสงคนละ 68,600 บาทต่อปี หรือไร่ละ 8,575 บาท

 

ที่มาภาพและข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thairath.co.th/news/local/2790866