Search
Close this search box.

อว. เร่งส่งเสริมการตลาดสินค้าชุมชน U2T for BCG จ.ประจวบฯ ขยายโอกาส พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางตลาดให้ถึงผู้บริโภค

share to:

Facebook
Twitter

(7 ก.พ.66) ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และคณะ ร่วมเปิดกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG” ที่อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เป้าหมายจัดแสดงสินค้าออกสู่ตลาดผู้บริโภค เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในภาคธุรกิจและภาคบริการ มี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ นายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบฯ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการ อว.ส่วนหน้าจังหวัดประจวบฯ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ประกอบการให้การต้อนรับ

ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ กล่าวว่า “ปีงบประมาณ 2566 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ยังคงมุ่งเน้นเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG หรือ Bio Circular Green Economy การผสมผสานระหว่างเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green) ในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการออกสู่ตลาดอย่างเป็นระบบ มีการทำตลาดและขายสินค้าทั้ง online/offline ทั้งในและต่างประเทศ โดย อว.เป็นผู้พัฒนาระบบในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มต่างๆ

ทั้งนี้ การเข้าใจ เข้าถึง พัฒนาในพื้นที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการมากมาย ซึ่งเราได้เห็นศักยภาพในแต่ละพื้นที่ แต่ละตำบลว่ามีศักยภาพทั้งในด้านทุนทางมนุษย์ ทุนประวัติศาสตร์ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคม ทุนทางประเพณีวัฒนธรรม และทุนอื่นๆ มากมาย ที่นำมาสร้างสรรค์สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนและยกระดับให้เกิดมาตรฐานต่างๆ มากขึ้น พร้อมทั้งยังทำให้ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศได้มากขึ้น ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เป็นสินค้า BCG เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

“การมีโครงการ U2T for BCG เข้าไปในพื้นที่ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ตระหนักในสิ่งแวดล้อมและยังมีกำลังใจ มีพลังในการขับเคลื่อนท้องถิ่น รักษ์ในท้องถิ่นบ้านเกิด ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ และบัณฑิตจบใหม่ กลับมาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้กับชุมชนมากขึ้น โดยในปีนี้จะตอกย้ำด้วยโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG หลังประสบความสำเร็จ มีสินค้าที่ต้องจัดจำหน่ายให้เข้าถึงผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก หากใครสนใจหรือต้องการพัฒนาสินค้าสามารถติดต่อไปได้ที่มหาวิทยาลัยใกล้บ้าน เราพร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การตลาด การจัดการ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ พร้อมช่วยเพิ่มศักยภาพการจัดจำหน่ายในช่องทางออนไลน์ให้ด้วย”

ผศ.นภาพร กล่าวว่า U2T For BCG คือ โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล BCG ECONOMY เมกะเทรนด์สำคัญของโลก เนื่องจากโลกทุกวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เกินกว่าสองมือของเราคนเดียวจะรับได้ โดย BCG ECONOMY และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ DESIGN THINKING จะช่วยเสริมศักยภาพให้คนที่เข้าร่วมในโครงการ สามารถรับมือกับปัญหาและสถานการณ์ตรงหน้า โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปยกระดับความสามารถอย่างยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมนี้ อว.ส่วนหน้า จ.ประจวบฯ ได้ประสานงานให้ U2T for BCG แต่ละตำบลนำสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมแสดงและจำหน่าย มีตำบลที่นำสินค้าและผลิตภัณฑ์ และมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 3 มหาวิทยาลัย จำนวน 24 ตำบล อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบฯ ในการนำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้มีแนวทางการขยายช่องทางการตลาดให้มากขึ้น

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230207183206940