Search
Close this search box.

จังหวัดบึงกาฬ พช.จัด MOU ว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนาคาบุรินทร์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด จังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับภาคส่วนราชการ ประกอบด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, สำนักงานสรรพสมิตพื้นที่บึงกาฬ, สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ, ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ, องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร, เครือข่ายกลุ่มอาชีพ และผู้ผลิตผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดบึงกาฬ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด ให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ

2. เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีมูลค่าและสร้างรายได้เสริมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ในการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

1) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทเครื่องดื่มจากสับปะรด จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานราชการในจังหวัดบึงกาฬ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดบึงกาฬ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน และ 1 เครือข่าย

2) การจัดนิทรรศการ BCG สับปะรด จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230920175745095