Search
Close this search box.

BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต”

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ได้จัดงานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและสร้างโอกาสทางการตลาด ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “BEDO-BCG Society Forum เศรษฐกิจชีวภาพ สร้างสรรค์ สร้างอนาคต” ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนำความหลากหลายทางชีวภาพมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกเขตอนุรักษ์ ในลักษณะของการส่งเสริมให้ชุมชนปลูกไม้มีค่า การดำเนินโครงการธนาคารความหลากหลายทางชีวภาพระดับชุมชน (Community Biobank) การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ความลับทางการค้าและสินค้า GI รวมทั้ง ยังมีกิจกรรม “ท่องเที่ยวชีวภาพ” // การถ่ายทอดสดองค์ความรู้การผลิตและการใช้ประโยชน์แมลงโปรตีน BSF // เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซาระดับชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเครือข่าย BEDO ตามแนวคิด BCG // การสาธิตถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของชุมชน สอดรับกับการขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ด้าน นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กล่าวว่า งานครั้งนี้มีวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายของ BEDO กว่า 60 แห่งทั่วประเทศนำผลิตภัณฑ์ชีวภาพมาจัดแสดงและจำหน่าย เช่น น้ำผึ้งจากดอกลำไย จ.ลำพูน // ผ้าหม้อห้อม จ.แพร่ // ผ้าย้อมคราม จ.สกลนคร // ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม // ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230711202306822