Search
Close this search box.

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน จ.สมุทรปราการ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ สร้างรายได้การท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาล

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2565 ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ปรึกษาและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ วัฒนธรรมจังหวัด 25 จังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯวัดบางน้ำผึ้งและผู้มีเกียรติ ร่วมงานในครั้งนี้

กิจกรรมมีการแสดงทางวัฒนธรรม การละเล่นเด็กไทย จากโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน การสาธิตทำผ้ามัดย้อม พับดอกไม้ใบเตย ผลิตภัณฑ์จากผึ้งชันโรง และผลิตภัณฑ์ของดี ของเด่นจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้น ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะฯ ได้เยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมทั้งปั่นจักรยานชมธรรมชาติบนเส้นทางมรกตในพื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

กระทรวงวัฒนธรรม ได้บูรณาการร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ตอบโจทย์สถานการณ์โลกในยุคหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยได้เปิดตัวสุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี”ชุมชนคุณธรรมวัดบางน้ำผึ้งใน

ซึ่งเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม สามารถต่อยอดให้เกิดคุณค่า และมูลค่าอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรม ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และ Soft Power ของไทย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221217132454937