Search
Close this search box.

จ.สมุทรปราการ เปิดงานทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO พัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

share to:

Facebook
Twitter

นายศุภมิตร ชินศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดกิจกรรมทดสอบตลาดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO) จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระบวนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดสมุทรปราการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้า ร้าน H&M ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ โดยมีนางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอและเครือข่ายฯ เข้าร่วมงานฯ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาตามโครงการโดยคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

จังหวัดสมุทรปราการ ให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยการนำโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Model เป็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และส่งเสริมช่องทางการตลาด มีทักษะความสามารถในการแข่งขันด้วยนวัตกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิดเศรษฐกิจกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยประเภทอาหาร จำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ประเภทผ้า เครื่องแต่งกายจำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230510170414475