Search
Close this search box.

กนอ. ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัทด้านพลังงาน ผลักดันระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะในนิคมฯ สมาร์ท ปาร์ค มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

share to:

Facebook
Twitter

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการและร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ร่วมกับภาคเอกชน 4 บริษัท ว่า การลงนามในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ โดยจะบูรณาการการทำงานในเรื่องของระบบพลังงานไฟฟ้ามั่นคงและพลังงานสีเขียว โครงสร้างระบบข้อมูลและการสื่อสารอัจฉริยะ โครงข่ายระบบพลังงานอัจฉริยะ บริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชยกรรม ระบบการบริหารจัดการพลังงานภาคอุตสาหกรรม และ ระบบบริหารแบบรวมศูนย์ รวมถึงการศึกษาแนวทางจัดตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนหรือบริษัทในเครือของ กนอ. โดยบันทึกความร่วมมือในฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา 2 ปีนับตั้งแต่วันที่ลงนาม

นอกจากนี้ ยังเป็นการร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคอัจฉริยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค เพื่อตอบโจทย์ความเป็นนิคมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ และความต้องการของนักลงทุนทั้งด้านการใช้เทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ New S-Curve เสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัย ในพื้นที่ EEC มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สอดรับกับแนวคิด BCG Economy ของรัฐบาลไทย

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231018113317663