Search
Close this search box.

ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่

โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อมสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมอังศนา ปกาสัยรีสอร์ท จังหวัดกระบี่

การจัดสัมนาในครั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)ได้คัดเลือกจังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ศึกษาและได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 โดยได้รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านขยะมูลฝอย ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ และสิ่งแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในอนาคต การสัมนาวันนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดการขยะมูลฝอย และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาช่วยเติมเต็มให้ร่างรายงานฉบับนี้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น พร้อมที่จะเผยแพร่เป็นข้อมูลทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย แผน มาตรการ ตลอดจนแนวทางในการป้องกันและแก้ไปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าฯกระบี่กล่าวว่า จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นความสำคัญและเลือกให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ศึกษาในจัดทำรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งในครั้งนี้

จึงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ที่ตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน และเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคและนานาชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สู่สังคมน่าอยู่และปรับตัวเท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลง การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน และนับเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดกระบี่ ที่จะได้มีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีช่องทางในการสะท้อนสถานการณ์การจัดการท่องเที่ยวและข้อจำกัดในการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงการจัดการมลพิษต่างๆ ที่จะมีมากขึ้นจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ไปสู่นโยบายในระดับประเทศต่อไป

การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอย ในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่ ในวันนี้ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันในการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่งของจังหวัดกระบี่ให้สำเร็จลุล่วง หรือนำแนวทางที่ได้จากการสัมมนาไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถปรับใช้แนวทางของโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ไปสู่ Krabi Go Green และความเป็นกลางทางคาร์บอนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230314123740851