Search
Close this search box.

ผู้ว่าอุบลฯ ชื่นชม ทต.นาส่วง พร้อมเป็นต้นแบบบริหารจัดการธนาคารขยะอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 30 เมษายน 2567 ที่เทศบาลตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยมชมการขับเคลื่อนดำเนินงานธนาคารขยะ MOI Waste Bank จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางอรัญญา นามวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาส่วง ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานว่า เทศบาลตำบลนาส่วง ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 282 ครัวเรือน เทศบาลฯ ได้ผลักดันให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะทุกครัวเรือนและเป็นผู้นำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้รับทราบข้อดีและประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงาน และมีการซื้อขายขยะต่อเนื่องทุกชุมชน ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง  มีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ คณะกรรมการธนาคารขยะ กำหนดให้มีสวัสดิการฌาปณกิจสงเคราะห์ศพละ 10,000 บาท ซึ่งที่ผ่านมามีการสนับสนุนเงินฌาปณกิจสงเคราะห์รวมทั้งสิ้น 465,000 บาท ทั้งนี้จะได้เตรียมขยายผลและผลักดันเพิ่มสวัสดิการเงินเยี่ยมไข้ กรณีที่สมาชิกธนาคารเจ็บป่วยต่อไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีการส่งเสริมและผลักดันการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะ ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 238 แห่ง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจใหม่ BCG Model ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนลดและคัดแยกขยะที่ต้นทาง สร้างแรงจูงใจด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ดังแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับหลักการ 3 Rs Reduce Reuse Recycle ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมรณรงค์สร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยชุมชน โดยจัดตั้งธนาคารขยะ เพื่อรวบรวม รับซื้อขยะ สร้างรายได้และสวัสดิการคืนสู่ชุมชน ทั้งนี้ได้ชื่นชมเยี่ยมชมตัวอย่างความสำเร็จของธนาคารขยะ เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล :https://ubonratchathani.prd.go.th/th/content/category/detail/id/33/iid/283938