Search
Close this search box.

กลุ่มจังหวัด EEC ประชุม กรอ.ติดตามและพิจารณาข้อเสนอเพื่อขับเคลื่อนให้ถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 หรือ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด 3 จังหวัด ประกอบด้วย นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และมีส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมประชุมจาก 3 จังหวัดอีอีซีเข้าร่วม โดยเป็นการประชุมเพื่อหารือพิจารณาข้อเสนอภาคเอกชนและส่วนราชการในประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติและติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาข้อเสนอจากการประชุม ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา รวมทั้งลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ระยะที่ 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาจุดลงสะพานปากแม่น้ำระยอง ฝั่งแหลมเจริญ ณ บริเวณหาดแหลมเจริญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สำหรับการขับเคลื่อนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ การอนุรักษ์และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืน การจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพด้วย BCG Model ลดมลพิษทางอากาศและปัญหาพลาสติก การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืน การทำฟาร์มอัจฉริยะ และการเสริมสร้างความยืดหยุ่นให้ชุมชนและระบบนิเวศทางทะเลผ่านการปรับตัวและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230321220932472