Search
Close this search box.

ชลบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี ปี 2566 ณ สโมสร ไทยออยล์ บางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช, นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี นางพนิดา จันทวัฒน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

จังหวัดชลบุรีร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี จัดโครงการดังกล่าวเพื่อเปิดเวทีพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ทั่วจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งสื่อสารประเด็นสำคัญของจังหวัดชลบุรีกับสื่อมวลชนถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรีประจำปี 2566-2570 เช่น ประเด็นการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าวสารการพัฒนาจังหวัดชลบุรีมาโดยตลอด และขอความร่วมมือช่วยกันนำเสนอข่าวเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีต่อไปจากนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อันดีของทุกพื้นที่ในจังหวัด โดยทางจังหวัดเองพร้อมสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ และตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้เป็นลำดับต้นของประเทศต่อไป

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวถึงแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี (2566 – 2570) โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี (วิสัยทัศน์) ไว้ว่า “เมืองนวัตกรรมชั้นนำ สร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืน” ภายใต้ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี 6 ประเด็น คือประเด็นการพัฒนาที่ 1 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ยกระดับให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 3 สร้างเสริมนวัตกรรมเกษตรสู่เศรษฐกิจชีวภาพ ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประเด็นการพัฒนาที่ 5 สร้างสรรค์สังคมให้มั่นคงมีคุณภาพและยั่งยืน ประเด็นการพัฒนาที่ 6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมี 23 วัตถุประสงค์ 42 ตัวชี้วัด และ 65 แนวทางการพัฒนา ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาไปในทิศทางเป้าหมายร่วมกัน ส่งผลให้ประชาชน มีระบบเศรษฐกิจที่ดีมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหา อุปสรรค โรคระบาด และหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230901165833227