Search
Close this search box.

นักวิจัยไบโอเทค สวทช. คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2566

share to:

Facebook
Twitter

(14 พฤศจิกายน 2566) ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ – ภก.ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับ “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

โดย รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิฯ เป็นประธานพิธีประกาศผลในงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2023 ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการไบโอเทค ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี

ภก.ดร.นิติพล ศรีมงคลพิทักษ์ นักวิจัยจากทีมวิจัยการออกแบบและวิศวกรรมชีวโมเลกุลขั้นแนวหน้า ด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรม ไบโอเทค สวทช. ได้รับ “รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2566” จากผลงาน “เทคโนโลยีฐานในการสังเคราะห์ยา (Synthesis for Medicine as Technology Platform)” การสังเคราะห์ทางยาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนายา ในกระบวนการพัฒนายามักใช้ระยะเวลานานและมีหลายขั้นตอน โดยยามากกว่าร้อยละ 90 ที่มีการนำมาใช้ในปัจจุบันคือ ยาเคมีที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก (small molecule) การสังเคราะห์โมเลกุลเหล่านี้ใช้ศาสตร์ด้านเคมีอินทรีย์ (organic chemistry) และความรู้ทางเภสัชกรรม (pharmaceutical science) เข้าร่วมกันและร่วมดำเนินการตั้งแต่การสังเคราะห์

เพื่อวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นการสังเคราะห์ปริมาณน้อย ไปจนถึงการขยายขนาดการสังเคราะจนถึงหลักกิโลกรัม เพื่อเป็นต้นแบบกระบวนการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม ดังนั้น เทคโนโลยีการสังเคราะห์ยาจึงเป็นการประยุกต์ทางเคมีอินทรีย์ในบริบทที่ต่างกันในแต่ละขั้นตอนการวิจัยและพัฒนายา ซึ่งเทคโนโลยีของผู้วิจัยจะครอบคลุมตั้งแต่ระดับต้นน้ำจนไปถึงในระดับกลางน้ำ เพื่อถ่ายทอดและร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่อไปในระดับปลายน้ำ โดยได้เป็นสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมที่มีคุณภาพและมีราคาเหมาะสม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของประเทศไทย และแนวคิด Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีผลงานของ ดร.วีระพงษ์ วรประโยชน์ นักวิจัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร กลุ่มวิจัยส่วนผสมฟังก์ชั่นและนวัตกรรมอาหาร ไบโอเทค สวทช. ที่มีความโดดเด่นด้านเทคโนโลยีและได้ผ่านเข้ารอบสุดท้าย ได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติจัดนิทรรศการแสดงผลงาน และขึ้นกล่าวถึงผลงานเทคโนโลยีบนเวที และรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผลงานที่มีความโดดเด่นทางด้านเทคโนโลยีด้วย

รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนเห็นเป็นรูปธรรม สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับประเทศ โดยรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เริ่มมีผลงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีจนเป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความทุ่มเทในการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญจนก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

ทั้งนี้ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จะจัดให้มีพิธีรับพระราชทานรางวัลฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 49 ในวันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา