Search
Close this search box.

Thailand’s Food Bank ลดขยะ – ช่วยเปราะบางเข้าถึงอาหาร

share to:

Facebook
Twitter

อาหารส่วนเกิน คือ อาหารปลอดภัยต่อการรับประทานและมีคุณภาพ แต่ต้องถูกกำจัดและทิ้งเป็นขยะอาหารอย่างน่าเสียดายด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น รูปร่างไม่สวย สีไม่สด เกินจำหน่ายขายไม่หมด มีของใหม่กว่าจำเป็นต้องทิ้งของเก่า หรือใกล้หมดอายุก็จำเป็นต้องถูกทิ้งกลายเป็นขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบ สร้างมลพิษให้แก่โลก

 

การมีธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank ) จะช่วยแก้ปัญหาอาหารส่วนเกินที่มีมากถึงเกือบ 4 ล้านตันต่อปี และยังสามารถส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มเปราะบาง ลดการเกิดขยะอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไปด้วยกัน ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดอาหารส่วนเกิน ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหารได้อีกด้วย และเป็นต้นแบบของการสร้างแบบจำลองการส่งต่ออาหารส่วนเกินให้สังคมไทย

 

โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. สวทช. ร่วมกับ มูลนิธิ SOS หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันเปิดตัว “โครงการจัดตั้งธนาคารอาหารของประเทศไทย (Thailand’s Food Bank): การบริหารจัดการอาหารส่วนเกิน คำตอบในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ที่ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว กทม.โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.เพื่อสร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการอาหาร ส่งต่ออาหารส่วนเกินไปยังกลุ่มเปราะบางของสังคมไทยลดปริมาณขยะอาหารด้วยการจัดการอาหารส่วนเกิน ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดอาหารส่วนเกิน และลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอาหาร

แหล่งที่มาภาพและข้อมูล/อ่านเพิ่มเติม: https://www.bangkokbiznews.com/environment/1127228