Search
Close this search box.

ประเทศไทย จัดนิทรรศความสำเร็จการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจ BCG ในช่วงสัปดาห์การประชุมเอเปค

share to:

Facebook
Twitter

นายกฯ เปิดงานนิทรรศการนำเสนอความสำเร็จการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจ BCG ต้อนรับสัปดาห์ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ชู Thailand Pavilion นำเสนอการขับเคลื่อน BCG ของภาครัฐ ผลิตภัณฑ์ BCG และ การดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจัดนิทรรศการ Thailand BCG ขึ้นเป็นกิจกรรมคู่กับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 14 – 19 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อนำเสนอการดำเนินงานตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทยที่เกิดผลลัพธ์เป็นรูปธรรมและประโยชน์ต่อประชาชนและการพัฒนาประเทศ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ชั้น G ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการนำเสนอความสำเร็จการขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจ BCG ในช่วงสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย นักการทูต ตัวแทนเยาวชนโครงการ APEC Voices of the Future เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานนิทรรศการว่า ยินดีกับการจัดงานซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค แสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของไทยในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาภูมิภาคและโลก เชื่อมั่นว่างานนิทรรศการครั้งนี้จะแสดงให้เห็นผลงานของไทยที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ และเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนวาระ BCG ของไทย โดยเฉพาะประโยชน์ที่พี่น้องคนไทยได้รับ และความเกี่ยวโยงของแนวคิด BCG กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก รวมทั้งนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมชื่นชมการจัดนิทรรศการที่ถือเป็นแบบอย่างของการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศ ที่มีส่วนสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG ของทุกกลุ่มคนในสังคมอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมจัดนิทรรศการฯ และผู้แทนกลุ่มเยาวชนในโครงการ APEC Voices of the Future

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการ ซึ่งจัดแสดงในรูปแบบ Thailand Pavilion เพื่อให้วาระ BCG มีความเป็นรูปธรรมในแบบ BCG in Action แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

1. การขับเคลื่อน BCG ของภาครัฐผ่านโครงการสำคัญของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีทั้งหมด 4 โซน ได้แก่
1.1 โซนมิติท่องเที่ยว – นำเสนอแนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (Regenerative Tourism)
1.2 โซนมิติอุตสาหกรรม – สร้าง BCG Ecosystem ที่เชื่อมโยงกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โลจิสติกส์ การวิจัยและการพัฒนา และบุคลากร โดยมี EEC เป็นอุตสาหกรรมศักยภาพของไทย
1.3 โซนมิติการเกษตร – พัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานของการเกษตร เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร สอดคล้องกับความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน
1.4 โซน Bangkok Goals on BCG Economy – บทสรุปถึงพัฒนาการของการดำเนินการ BCG ที่ผ่านมาในประเทศไทย และจัดแสดงความเชื่อมโยงของ BCG กับวาระสำคัญของโลก

2. การนำเสนอผลิตภัณฑ์ BCG ภายใต้แคมเปญ “50 BCG Heroes” ของกระทรวงพาณิชย์ และงาน “Expo 2028 – Phuket” ซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) กระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดภูเก็ต

3. การนำเสนอการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct: RBC) ของภาคเอกชน โดยเป็นการดำเนินการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล :