Search
Close this search box.

รองนายกรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย จังหวัดนครปฐม

share to:

Facebook
Twitter

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร แห่งแรกในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิล องค์การบริหารส่วนตำบลลำเหย ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC, บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด และวิสาหกิจชุมชนรวมใจขยะรีไซเคิลตำบลลำเหย เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการบริหารและจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดนครปฐม ตอบรับกับนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อน BCG (Bio-Circular-Green Economy) เป็นวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังมีมาตรการในการขับเคลื่อน BCG โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การบริหารจัดการขยะเป็นปัญหาสำคัญของหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยที่กำลังเผชิญปัญหาขยะล้นเมือง เนื่องจากแนวโน้มขยะมีปริมาณมากขึ้น แต่กระบวนการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปจัดการอย่างถูกต้องมีอัตราเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องจากกระบวนการในการจัดการตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะอย่างมาก เนื่องจากหากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จึงกำหนดนโยบายให้ขยะเป็นวาระแห่งชาติ และจัดทำ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย พร้อมทั้งวางระบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืนตามแผนแม่บท เพื่อเป็นแนวทางขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ บนหลักการ 3Rs ที่มีการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน เน้นการลด การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ จะสำเร็จได้จะต้องได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป อันเป็นส่วนสำคัญในการลดขยะที่ต้นทางเพื่อให้สามารถวางรากฐานการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สำหรับจังหวัดนครปฐมเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในประเทศไทยที่มีการขับเคลื่อนนโขบายด้านการจัดการขยะอย่างต่อเนื่อง มีผลลัพธ์ในการดำเนินการอย่างชัดเจน การเกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดตั้งศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลในชุมชนแห่งนี้ เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงถึงการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบรับกับนโขบายของประเทศที่มุ่งหวังให้ประชาชนมีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221102190516609