Search
Close this search box.

คณะทำงานจัดเก็บข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดตรัง ลงพื้นที่อำเภอย่านตาขาวร่วมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่น

share to:

Facebook
Twitter

นายนนท์นภนต์ นาพอ เกษตรอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว นักศึกษาฝึกงานจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาชิกแปลงใหญ่โครงการกาแฟแปลงใหญ่ตำบลนาชุมเห็ด ต้อนรับคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดตรัง

นำโดยนางอุไร แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จากสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง และผู้แทนจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่โครงการกาแฟแปลงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ทั้งนี้ เพื่อร่วมพิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ดีเด่นเพื่อเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และกระตุ้นการพัฒนาการดำเนินงานแปลงใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอย่านตาขาว ดำเนินการคัดเลือกแปลงใหญ่โครงการกาแฟแปลงใหญ่ตำบลนาชุมเห็ด เข้าร่วมส่งประกวดในครั้งนี้

ปัจจุบันแปลงใหญ่ โครงการกาแฟแปลงใหญ่ตำบลนาชุมเห็ด ดำเนินการตามแผนและเป้าหมายทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด การบริหารจัดการกลุ่ม และเพิ่มเติมเรื่องของการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตการแปรรูปผลผลิต การสร้างความยั่งยืน และการนำหลัก BCG Model มาปรับใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิต โดยทางคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด แนะนำและให้กำลังใจในการดำเนินงานของกลุ่มอย่างต่อเนื่องต่อไป

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230515140107790