Search
Close this search box.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานเกษตรสุรนารี’ 67”

share to:

Facebook
Twitter

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เตรียมจัด “งานเกษตรสุรนารี’67” การกลับมาอีกครั้งของงานแสดงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ 10 วัน 10 คืน ภายใต้แนวคิด “Sustainable Agri-Innovation for BCG : เกษตรสร้างสรรค์ นวัตกรรมก้าวหน้า สู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 12-21 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นิทรรศการแสดงความก้าวหน้าด้านการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร นิทรรศการขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และประชาชนที่สนใจ การจัดอบรม สัมมนา และ Workshop อบรมหลักสูตรระยะสั้นสร้างอาชีพกับ “Go Green Go Organic” for BCG ยกระดับเกษตรกรไทย ขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG รวมทั้งการประกวดพืช ได้แก่ มันสำปะหลัง กล้วยไม้ แคคตัส และผลไม้ การประกวดสัตว์ ได้แก่ โค ไก่แจ้ – ไก่พื้นเมือง สุนัข และแมว

พร้อมทั้ง ชม…ชิม…ช้อป… ผลิตผลการเกษตร ผักปลอดสาร อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก มทส. สินค้าจากกลุ่มเกษตรกร และสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลาย การออกร้านจำหน่ายสินค้ากว่า 700 ร้าน Food Truck ร้านค้าชมรมนักศึกษา นักศึกษาสาขาวิชา นักเรียน กิจกรรมจากชมรมและองค์การนักศึกษา คอนเสิร์ตจากวงดนตรีและศิลปินชื่อดัง อาทิ Lomosonic เน็ค นฤพล (จากสัปเหร่อ) บิว จิตฉรียา ป๊อบ ปองกูล จ๊ะ นงผณี Sweet Mullet และ Slot Machine มาร่วมให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมภายในงาน

นอกจากนี้ ยังได้จัด “งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 โดยความร่วมมือจากสำนักวิชาและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ร่วมจัดซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนานแฝงสาระน่ารู้อีกด้วย

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231113210550501