Search
Close this search box.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มทส. ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และสมาคมสหกิจศึกษา จัดอบรมแบบผสมผสาน สำหรับคณาจารย์และผู้นิเทศสหกิจศึกษา

share to:

Facebook
Twitter

ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เปิดการอบรมแบบผสมผสานสำหรับคณาจารย์และผู้นิเทศสหกิจศึกษา (Blended Training for CWIE Supervisory Personnel) ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสมาคมสหกิจศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 46 คน ผู้แทนจากสถานประกอบการ 29 คน ณ ห้องสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มทส. ระหว่างวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ได้พบปะและหารือกับผู้แทนจากสถานประกอบการ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model) ของรัฐบาล ซึ่งเริ่มต้นการอบรมโดยมีการบรรยายถึงความเป็นมาปรัชญา นโยบาย มาตรฐานหลักสูตรและการประกันคุณภาพ โดย ผศ.ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ต่อด้วยและกิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิการนิเทศสหกิจศึกษาโดยทีมวิทยากร

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231108093115884