Search
Close this search box.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้(7 ก.ค. 66) ที่ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายมนตรา พรมสินธุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานส่งเสริมการดำรงวิถีชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) เพื่อติดตามการดำเนินงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และร่วมพิจารณาคัดเลือกพื้นที่นำร่อง ที่จะดำเนินโครงการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และการบูรณาการแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ในแต่ละด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว นอกจากนี้ยังได้พิจารณาการจัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นฐานข้อมูลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

สำหรับโครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตแนวใหม่ ตามแนวทางขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ของจังหวัด พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ และเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การนำต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ ไปพัฒนาชุมชนในการสร้างงานและสร้างร้ายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน โดยใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งเสริมให้เกิดฐานทรัพยากรที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ลดปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียต่างๆ มีการใช้ทรัพยากรน้อยลง เกิดของเสียน้อยที่สุด.

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230707133630792