Search
Close this search box.

เกษตรสุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายและผู้นำ ศพก.ยุคใหม่ด้วย BCG Model ต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (20 ก.ค.66) นายวันชัย นิลวงศ์ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. โดยมี คุณอิทธิพันธ์ จันทร์สุข เป็นวิทยากรกระบวนการถ่ายทอดความรู้ ในทุกมิติคือ การสร้างเครือข่ายการพัฒนาด้วยการสื่อสารแบบผู้นำยุคใหม่ การขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรด้วย BCG Model แนวทางพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP แนวทางการจัดการธุรกิจเกษตรด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 ราย

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230720114627136