Search
Close this search box.

แปลงใหญ่ผักบ้านบางท่าข้าม สุราษฎร์ธานี ผลิตพืชผักคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างรายได้สู่ชุมชนกว่า 4 ล้านบาทต่อปี

share to:

Facebook
Twitter

 

นายวีรศักดิ์ บุญเชิญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายสําคัญในการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสํานักงานเกษตรอําเภอพุนพิน และสำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เกษตรกรในพื้นที่ เกิดความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบการผลิต การบริหารจัดการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ พื้นที่ได้รับการฟื้นฟูจากปัญหาทำเลที่ทำกินขาดความอุดมสมบูรณ์ โดยมี นายสมพนธ์ ไทยบุญรอด เป็นวิทยากรเจ้าของศูนย์ฯ ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้าน การผลิตพืชผักปลอดภัย และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน (IPM) ให้กับเกษตรกรที่สนใจ ต่อมาจึงเกิดแนวคิดรวมตัวกันจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่ผักบางท่าข้ามขึ้นในปี 2560 แก้ไขปัญหาต่างคนต่างทำ ดำเนินการผลิตพืชผักปลอดภัยเพื่อจำหน่าย และจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด แปลงใหญ่ผักบ้านบางท่าข้าม ในปี 2564 เพื่อดำเนินกิจกรรมผลิตพืชผัก เกษตรกรสมาชิกได้รับรองมาตรฐาน GAP ทุกแปลง โดยผลผลิตคุณภาพส่งจำหน่ายให้กับห้างโลตัสทั่วภาคใต้ คู่ค้าเอกชน ตลาดค้าส่ง และพ่อค้าแม่ค้าในท้องถิ่น

ด้าน นายสมพนธ์ ไทยบุญรอด ประธานแปลงใหญ่ผักบ้านบางท่าข้าม กล่าวว่า แปลงใหญ่ผักบางท่าข้าม ปัจจุบันมีสมาชิก 58 ราย พื้นที่เพาะปลูกรวม 643 ไร่ ผลิตผักปลอดภัยมาตรฐาน GAP รวมทั้งสิ้น 19 ชนิด (ปลูกเฉลี่ย 9 ชนิดต่อครัวเรือน) ได้แก่ ผักบุ้งจีน คะน้า กวางตุ้ง กวางตุ้งไต้หวัน มะระจีน ผักกาดหอม ผักชีไทย บวบเหลี่ยม พริกขี้หนูยอดสน ฟักทอง มะนาว ถั่วฝักยาว ผักชีฝรั่ง แตงกวา แตงร้าน ตะไคร้ โหระพา ฟักเขียว และคะน้ายอด ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมา ราคารับซื้อผลผลิตของกลุ่มเฉลี่ยต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 20 – 70 ทุกชนิดพืช ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรกรแปลงใหญ่ที่จำหน่ายผลผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยมีรายได้เฉลี่ย 15,000 – 60,000 บาทต่อเดือน สร้างรายได้ให้กับชุมชนไม่ต่ำกว่าปีละ 4,000,000 บาท

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล: รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://doaenews.doae.go.th/archives/23617