Search
Close this search box.

จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สวทช. ยกระดับคุณภาพชีวิตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยการปลูกพืชอาหารสัตว์และเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อลดต้นทุนการผลิตอาหารโคเนื้อ

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (22 พ.ค.66) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรสิทธิ์ อินทรกรอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดต้นทุนในการผลิตอาหารโคเนื้อ และมุ่งเน้นให้เกษตรกรพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจน โดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจและรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม BCG ทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ โดยอาศัยเครือข่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และ นำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและยั่งยืน ภายใต้โจทย์นำร่องของจังหวัดศรีสะเกษ คือ “ข้าว พืชหลังนา สมุนไพร สิ่งทอและโคเนื้อ”

โดยโคเนื้อทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ได้นำเกษตรกรเข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เชื่อมโยงตลาดรับซื้อ และพัฒนานวัตกรรมชุมชนด้านการผสมเทียม และ การดูแลสุขภาพโคเนื้อ โดยปี 2566 มีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเนื้อในพื้นที่ทุ่งกลาร้องไห้ จำนวน 1,500 คน ให้ก้าวสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ รวมทั้งใช้วัตถุดิบท้องถิ่นลดต้นทุนอาหารโค สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนสร้างรายได้ภายในชุมชนต่อไป

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230522144709559