Search
Close this search box.

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการวิจัย การพัฒนาเพื่อขยายผลความยั่งยืนเมืองสร้างสรรค์จังหวัดเพชรบุรี สู่ย่านสร้างสรรค์ต้นแบบระดับอำเภอ “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์”

share to:

Facebook
Twitter

วันนี้ (26 มิ.ย.66) ที่ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเพชรบุรี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อประสานความร่วมมือกัน ในการนำองค์ความรู้ นวัตกรกรม เทคโนโลยี และวิชาการ มาพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้บรรยาย หัวข้อ การพัฒนาความยั่งยืนจังหวัดเพชรบุรีผ่านการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารโลก เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จหลังจากที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ดำเนินโครงการ “การพัฒนาชุมชนต้นแบบ ด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และยั่งยืนเพื่อยกระดับจังหวัดเพชรบุรีสู่เมืองสร้างสรรค์” ที่เป็นส่วนสำคัญมากในการขับเคลื่อนให้จังหวัดเพชรบุรีได้รับการประกาศจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแหงสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์โลกด้านอาหารประจำปี 2564 “เพ็ชร์มีดี บุรีสร้างสรรค์ Phetchaburi Creative Spaces ดำเนินภายใต้แนวคิด “Open Connect Balance” โดยการเปิดเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพของแต่ละอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อการนำไปสู่การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ผสานความร่วมมือของหน่วยงานและชุมชน เพื่อนำผลิตภัณฑ์และบริหารมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และขยายผลความยั่งยืน ด้วยการให้ชุมชนเข้าถึงโอกาสนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาออกสู่ตลาด

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า การเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ระดับอำเภอ ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดเพชรบุรี จะเน้นสร้างเครือข่ายการพัฒนาพื้นที่จากภาคีเครือข่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำผ่านการยกระดับรายได้ของชุมชนที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด BCG model และเน้นการใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมอย่างหมุนเวียน เพื่อเป็นย่านสร้างสรรค์ระดับอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี ที่มีศักยภาพดึงดูดนักท่องเที่ยว มุ่งสู่การเป็นเมืองของศาสตร์พระราชา น่าอยู่ น่ากิน น่าเที่ยว และเป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับสากลต่อไป

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230626155429302