Search
Close this search box.

เร่งขับเคลื่อนไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก

share to:

Facebook
Twitter

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า วันนี้ได้ทำการ Kick Off ศูนย์กลางการผลิตและตรวจรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในเขตภาคเหนือ ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ต่อยอดประเทศไทยขึ้นแท่นเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APEC) และผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก เตรียมความพร้อมการรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบสุขอนามัยเมล็ดพันธุ์ของภาคเอกชน เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

พร้อมได้สั่งการให้เร่งตรวจประเมินห้องปฏิบัติการของเอกชน เพื่อให้การรับรองเป็นห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจรับรองการปลอดศัตรูพืชในเมล็ดพันธุ์ได้ถูกต้องตามกฎหมาย สามารถออกใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผ่านมา กรมวิชาการเกษตรได้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC High-Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology: HLPDAB ที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับ BCG Economy Models โดยร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์สู่การเป็นผู้นำเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อนคุณภาพสูงของโลก ผ่านงานประชุมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งเอเชียและแปซิฟิค ประจำปี 2565 หรือ Asian Seed Congress 2022 ที่จะมีการจัดระหว่างวันที่ 14-18 พฤศจิกายนนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเป็นงานสำคัญของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค ที่จะรับรู้ถึงการก้าวสู่เป้าหมายความมั่นคงด้านอาหารในปี 2573

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเตรียมความพร้อมดังกล่าว จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ ที่มีห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสามารถให้บริการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.พันธุ์พิช พ.ศ. 2518 ครอบคลุม 46 ชนิดพืช บริการตรวจสอบและออกใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือไม่น้อยกว่า 100 ราย

ที่มาขอมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221109191134667