Search
Close this search box.

กรมวิชาการเกษตร ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ปราบโรครากปมในผักสลัดที่เพชรบูรณ์

share to:

Facebook
Twitter

สวพ.3 ขอนแก่น ช่วยผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว หลังผักสลัดที่ปลูกในแปลงไม่เจริญเติบโต ลำต้นแคระแกร็น คล้ายเป็นโรครากปมจากไส้เดือนฝอย โดยสนับสนุนชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีไปใช้แก้ปัญหา เพื่อไส้เดือนฝอยรากปมในดินที่เป็นพาหะ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 3 จ.ขอนแก่น (สวพ.3) ซึ่งเป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมวิชาการเกษตร ได้รับแจ้งปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเป็นแปลงของ นางสาวพัสวี หาบุตรดี เกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ประสบปัญหาผักสลัดที่ปลูกในแปลงไม่เจริญเติบโต ลำต้นแคระแกร็น ใบเปลี่ยนเป็นสีเหลือง เมื่อถอนดูระบบรากพบรากเป็นปม มีลักษณะคล้ายกับอาการโรครากปม

นางสาวรัติกาล ยุทธศิลป์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิชาการ สวพ.3 ได้วินิจฉัยแล้วว่าเป็น ไส้เดือนฝอยรากปม หรือ Meloidogyne sp. จึงได้สนับสนุนชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมีพร้อมใช้ ซึ่งเป็นชีวภัณฑ์ของสำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ใช้ป้องกันกำจัดโรครากปม จำนวน 30 ก้อน ให้เกษตรกรนำไปใช้แก้ปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งประสานมายังศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ (ศวพ.เพชรบูรณ์) ให้เข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

ที่มาภาพและข้อมูลอ่านเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.thairath.co.th/agriculture/agricultural-technology/2795950