Search
Close this search box.

กรมการข้าว สนับชาวนามาร่วมปลูกข้าวรักษ์โลก ตามแบบ BCG MODEL

share to:

Facebook
Twitter

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดแปลงนวัตกรรมสู่การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ฤดูฝน 2565 ว่า การดำเนินงานโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้เรียนรู้นวัตกรรมการเกษตร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่สะดวก แม่นยำและทันต่อเหตุการณ์ เนื่องจากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้ประชากรวัยแรงงานในภาคการเกษตรลดลง ดังนั้นการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวนาจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อีกทั้งแนวโน้มการทำการเกษตรรูปแบบใหม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการลดต้นทุน รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG MODEL ซึ่งหากผนวกเรื่องดังกล่าวเข้าด้วยกันจะทำให้ชาวนามีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยการปฏิวัติการทำนาสู่ความยั่งยืน หรือ BCG MODEL คือ การทำนาแบบประณีต เลิกใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ทำให้ได้ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ปลอดสารพิษ ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้การตลาดนำการเพาะปลูก ซึ่งกรมการข้าวได้เร่งขับเคลื่อน BCG Model เพื่อปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรไปสู่ 3 สูงคือ ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูงและรายได้สูง อันจะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ภาคการเกษตร สามารถส่งต่อสู่รุ่นลูกหลานในภายภาคหน้า

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230404132827911