Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดระยอง ผลักดันการใช้แหนแดงแทนปุ๋ยเคมี ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต

share to:

Facebook
Twitter

นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายใต้โครงการวิจัยการเกษตร “ขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร” ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ซึ่งเป็น 1 ใน 9 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่นำร่องการดำเนินโครงการดังกล่าว วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงขยายผลเทคโนโลยีการผลิตและใช้แหนแดง สู่เกษตรกรในชุมชน ซึ่งการใช้แหนแดงจะช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างดินให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล

โดยมีกลุ่มเกษตรกรทั้ง 8 อำเภอ สมาชิกเกษตรกรศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลหนองตะพาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมออกบูธกิจกรรม และร้านแสดงสินค้าทางการเกษตรต่างๆ มากมาย