Search
Close this search box.

จังหวัดสมุทรสงคราม จัดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกในการขยายผลสู่ชุมชน

share to:

Facebook
Twitter

ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

นายประสิทธิ์ สิงห์ชา เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า จากสถานการณ์ปุ๋ยเคมีราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงประกาศนโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และวัสดุอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนเป็นกลไกในการขยายผลสู่ชุมชน ซึ่งการใช้แหนแดงอะซอลล่าไมโครฟิลล่า เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการแนะนำจากกรมวิชาการ

ซึ่งสามารถทดแทนหรือลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปรับปรุงโครงสร้างดินดีขึ้นในระยะยาวสอดคล้องกับนโยบาย BCG ของรัฐบาล โดยจังหวัดสมุทรสงครามเป็น 1 ใน 9 จังหวัดนำร่องที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยการเกษตรขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) อีกด้วย

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า หากเกษตรกรนำองค์ความรู้การผลิตและใช้ประโยชน์จากแหนแดงไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง รวมถึงขยายผลสู่ชุมชน จะทำให้เกษตรกรสามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ และยังทำให้ทรัพยากรดินได้รับการฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น

สำหรับ งานวันรณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง นี้ มีเกษตรกรและนักเรียน เข้าร่วมเรียนรู้กว่า 200 คน โดยได้จัดให้มีสถานีเรียนรู้ต่างๆ ทั้งสถานีที่ 1 แหนแดงอะซอลล่า ไมโครฟิลลา กับการผลิตขยาย สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูแหนแดง สถานีที่ 3 การใช้แหนแดงในพืชผัก ปศุสัตว์ และนาข้าว สถานีที่ 4 วัสดุปลูกจากแหนแดง และสถานีที่ 5 เพิ่มมูลค่าแหนแดง (ขี้แดดเทียม และก้อนเบญจคุณ) โดยมีวิทยากรมากประสบการณ์เป็นวิทยากรประจำฐาน นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้วย

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thainews.prd.go.th/regionnews/news/view/145989/?bid=1