Search
Close this search box.

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามผลการขับเคลื่อน “โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model”

share to:

Facebook
Twitter

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อน “โครงการข้าวรักษ์โลก BCG Model” ที่มีเป้าหมายสำคัญ คือ การปฏิรูปกระบวนการปลูกข้าวของไทย ให้มีต้นทุนต่ำลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน โดยปรับพฤติกรรมการทำนา ทั้งนี้จากรายงานผลการปลูกข้าวในพื้นที่รวม 10,000 ไร่ ใน 7 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ทำให้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ

1. สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 2,000 บาท/ไร่ (จากเดิมต้นทุน 4,500 บาท/ไร่ ลดเหลือ 2,500 บาท/ไร่) ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่ลดลง
2. สามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย จากเดิม 300-350 กิโลกรัม/ไร่ เพิ่มเป็น 600-620 กิโลกรัม/ไร่
3. เกษตรกรลดการสัมผัสสารเคมี ไม่มีมลพิษตกค้างรอบแปลงนา
4. ได้ผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพดี ไม่มีปนเปื้อน ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกษตรปลอดภัย (GAP) ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ขายได้ในราคาที่ดีขึ้น

ความสำเร็จ และความพึงพอใจของเกษตรกร ต่อโครงการ “ข้าวรักษ์โลก BCG Model” นี้ ทำให้เชื่อมั่นว่า จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆได้เป็นอย่างดี และช่วยประเทศชาติในเรื่องความยั่งยืน ตามแนวทาง BCG อีกด้วย นายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่สนใจ ได้ศึกษา และเข้าร่วมโครงการนี้เมื่อมีโอกาส โดยที่ทางภาครัฐจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

สิ่งที่อยากจะสะท้อนให้เห็น ก็คือ การขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาลนี้ เป็นไปอย่างเป็นระบบ และแนวทางที่ชัดเจน สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของโลก ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกๆ กิจกรรม ได้เริ่มผลิดอกออกผลไปในแนวโน้มที่ดี แม้จะต้องใช้เวลาเปลี่ยนผ่าน ปรับตัว แต่ก็คุ้มค่า ซึ่งยังมีกิจกรรม/โครงการอีกมากมายที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ และขอให้พี่น้องประชาชนที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง แล้วเข้ามามีส่วนร่วม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของทุกคน และของประเทศชาติ

ที่มาข้อมูล : เพจ ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha