Search
Close this search box.

ปัตตานีจัดกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ

share to:

Facebook
Twitter

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนต้นแบบในการพัฒนาสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งได้มีการนำเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จำนวน 10 ราย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนเหนียวห่อกล้วยยายศรี วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีรีวง และวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรคีรีวง ซึ่งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดทำแผนวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาทักษะทางด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้และต่อยอดกิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขก ซึ่งเป็นสินค้าหลักของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ต่อไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230620101003255