Search
Close this search box.

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามหลัก BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

เกษตรจังหวัดภูเก็ต พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามหลัก BCG Model

วันนี้ (6 ธ.ค.66) ที่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว โดยชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยถึงกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง ว่า เพื่อให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน ความปลอดภัย มีการให้บริการที่ดี และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและชุมชน เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำหน่ายสินค้าแก่นักท่องเที่ยวและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน

 

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและการท่องเที่ยวชุมชนถือเป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นประสบการณ์ การสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรที่เป็นรากฐานอาชีพหลักของคนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชน โดยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นการท่องเที่ยวที่นำทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ในปี 2567 กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้กำหนดนโยบายและแผนการขับเคลื่อนงานเพื่อให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืนตามหลัก BCG Model

ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นกลุ่มที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ กิจกรรมเรียนรู้ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ หรือพายเรือแคนูศึกษาระบบนิเวศคลองบางโรง ชมการเลี้ยงปลาในกระชัง สวนผลไม้ตามฤดูกาล เช่น สับปะรด มังคุด ลองกอง และมีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนหลายแห่ง มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มสับปะรดแปลงใหญ่ในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นว่าวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรง มีความพร้อม และมีความสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และมีความต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ทั้งในด้านความสวยงาม การสร้างจุดเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ การตลาด การพัฒนาของที่ระลึกจากสับปะรดซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดภูเก็ต ตามหลัก BCG Model การให้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐานหรือรางวัลด้านการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า การพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วย BCG Model จะช่วยให้ชุมชนและนักท่องเที่ยวมีบทบาทร่วมกันในการดูแลแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ มีความยั่งยืน และด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ ส่งเสริมโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้า GI ซึ่งจะทำให้เกิดกระจายรายได้สู่ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ในพื้นที่ ยังสามารถเพิ่มมูลค่าการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืนตลอดไป

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231206175824659