Search
Close this search box.

ปทุมธานี เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG”

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 10 พ.ย.65 ที่ ประชุมห้องเจ้าพระยาปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นายชูเกษ อุ่นจิตติ บริษัทอีเอสโกลบอล จำกัด นายกษมา ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

งานแสดงสินค้าดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ ภายในงานจะนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นบรรจุภัณฑ์ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรจังหวัดปทุมธานี 10 กลุ่ม ที่เข้าร่วม “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี ผลิตได้เอง และนำมาจัดแสดง

ทั้งนี้ โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี เป็นการขับเคลื่อนงานที่ตอบสนองแนวคิด BCG ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดปทุมธานี โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการใช้โฟมและพลาสติก ทำให้เกิดการขับเคลื่อนและสร้างแนวคิดให้กับวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ในการสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่เกิดจากวัสดุธรรมชาติ สร้างงานในชุมชน ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเชื่อมโยงกรอบแนวคิด BCG Model และได้ยกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่ สร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น และก้าวสู่เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สำหรับแนวคิด BCG เป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่อาศัยฐานความเข้มแข็งของประเทศ ที่ประกอบด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นเจ้าของ สินค้าและบริการมูลค่าสูง ยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการ นำเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ที่ช่วยทลายข้อจำกัด ให้เกิดการก้าวกระโดดของการพัฒนาต่อยอด สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจออย่างยั่งยืน กระจายรายได้โอกาส และความมั่งคั่งแบบทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงการรักษาฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพให้สมดุล เรียกว่า “โมเดลเศรษฐกิจ BCG” ซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม

จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะเชิญชวนผู้สนใจไปเยี่ยมชม งานแสดงสินค้าภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามกรอบแนวคิด BCG” จังหวัดปทุมธานี วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221110220548041