Search
Close this search box.

สผ. เดินหน้าขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

share to:

Facebook
Twitter

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เดินหน้าขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “BCG กับทางออกวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในงานการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ว่า ประเทศไทย ได้ยกระดับสู่เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ หลังประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 , การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 และยกระดับเป้าหมาย NDC ร้อยละ 40 ในปี 2030 บนเวทีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) และการประชุม COP 27 ได้เร่งให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัว และการสนับสนุนด้านการเงิน โดยมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุด ขณะที่การขับเคลื่อนประเทศอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืน ในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหลักและกรอบการประเมินผลลัพธ์ทั้งในระดับสากลและระดับประเทศ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน // ดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม // วาระแห่งชาติ BCG Model ซึ่ง BCG Model จะเป็นแต้มต่อของประเทศไทย ชูจุดเด่น ต่อยอดจุดแข็ง ช่วยพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ยกระดับความสามารถการแข่งขัน กระจายรายได้ รักษาฐานทรัพยากร รวมทั้ง สอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) และจะเป็นทางรอดในการสร้างความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของการแก้ปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างสมดุลและยั่งยืน

ด้าน นายพิรุณ สัยยะสิทธิพาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ที่ผ่านมา สผ. ได้พัฒนางานสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนงานที่เป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สำคัญทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ด้วยการดึงภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230914151905418