Search
Close this search box.

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ และสื่อเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM : BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

share to:

Facebook
Twitter

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ ไทยนิวส์ และสื่อในเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565

รับชมบันทึก Virtual Forum ได้ที่ https://www.bcg.in.th/seminar-nstda-springnews-bcg-economy-drive-for-thailand-sustainability/

 

เมื่อโมเดลเศรษฐกิจของประเทศมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน BCG Economy Model จึงเป็นหนึ่งคำตอบที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย ด้วยทุกการพัฒนาและขับเคลื่อนผ่านความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคนโยบาย ภาครัฐ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และที่สำคัญคือ ภาคครัวเรือน ที่จะเป็นแรงสำคัญให้รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เรียกว่า BCG Economy Model ซึ่งจะช่วยต่อยอดจุดแข็งของประเทศให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยอาศัยกลไกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีมูลค่าสูง และเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจจาก “ทำมากแต่ได้น้อย” ไปสู่ “ทำน้อยแต่ได้มาก”

BCG Economy Model จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด กระจายโอกาส กระจายรายได้ และนำความมั่งคั่งไปสู่ชุมชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง นำพาประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้สูง และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน

สวทช. ร่วมกับ สปริงนิวส์ ไทยนิวส์ และสื่อในเครือเนชั่น จัด VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน พบกันวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.20 น.

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เลขานุการคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว BCG Model และ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model , ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมด้วย

 • น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร
 • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน
 • ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพัฒนาคน /บุคลากร
 • เทวินทร์ วงศ์วานิช
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ
 • อิสระ ว่องกุศลกิจ
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขานวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
 • ธีรพงศ์ จันศิริ
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาอาหาร
 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์
 • ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขายาและวัคซีน
 • กลินท์ สารสิน
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • ศาสตราจารย์ ดร. สนิท อักษรแก้ว
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาความหลากหลายทางชีวภาพ
 • นพดล เภรีฤกษ์
  ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขากฎหมาย
 • ธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบและก่อตั้ง บริษัท นิว อาไรวา จำกัด
 • ภาวิณี แว่วเสียงสังข์ กรรมการบริหาร บริษัท ไบโอฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
 • จิรชัย ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด
 • กรรจิต นาถไตรภพ Founder & CEO บริษัท วาสุ45 จำกัด
 • พรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด

ผู้สนใจร่วมงาน VIRTUAL FORUM: BCG Economy Drive for Thailand Sustainability เศรษฐกิจ BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืน สามารถติดตามได้ผ่านช่องทางออนไลน์

SpringNews

Facebook : https://www.facebook.com/springnewsonline

Youtube : https://www.youtube.com/c/springnewsonline

Line official : https://page.line.me/springnews?openQrModal=true

Thai News

Facebook : https://www.facebook.com/ThaiNews.co/

Nation Online

Facebook : https://www.facebook.com/NationOnline

 

ที่มาข้อมูล : https://www.springnews.co.th/news/pr-news/830013