Search
Close this search box.

สวทช. นำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ โครงการทุน TGIST เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย BCG สวทช.

share to:

Facebook
Twitter

(17 พฤษภาคม 2567) ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย จัดกิจกรรมบรรยายและนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุน TGIST ซึ่งดำเนินการสนับสนุนและพัฒนาบัณฑิตวิจัย และสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก โดยผู้รับทุนทำงานวิจัย หรือวิทยานิพน์ในโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การวิจัย และพัฒนาของ สวทช.

ดร.สมบุญ สหสิทธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สวทช.  กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ว่า กิจกรรมบรรยายและนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์โครงการทุน TGIST ในปี 2567 นี้ เป็นการช่วยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ และในมิติของสังคมที่เป็นแบบอย่างของความเกื้อกูล และมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานวิจัย BCG พร้อมเข้าสู่สังคมอุดมปัญญาไปด้วยกัน

รองผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวต่อว่า ขอให้นักศึกษาได้ความรู้และประสบการณ์ที่ดีทั้งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาและในวันนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ปรับใช้และนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จทั้งในอนาคตอันใกล้และในอนาคตข้างหน้า และขอให้เป็นกำลังสำคัญและเป็นบุคลากรคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป และขอขอบคุณ นักวิจัยของ สวทช. ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ดร.วีรกัญญา มณีประกรณ์และ ดร.ชุลีกร โชติสุวรรณ จากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ดร.เพทาย จรูญนารถ และ ดร.วันเสด็จ เจริญรัมย์ จากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ที่ร่วมเป็นประธานห้องนำเสนอ รวมทั้งขอขอบคุณศิษย์เก่าทุน TGIST ทั้ง 3 ท่าน เป็นอย่างยิ่งที่สละเวลาอันมีค่าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จากนั้น มีการบรรยายเรื่อง “AI Uses Cases & Application” โดย ดร.ธีมา เหลืองอรุณ (TGIST Alumni) ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และการบรรยายเรื่อง “AI Applications for NSTDA Scholarships Society” โดย ผศ.คร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ (TGIST Alumni) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้างานวิจัยวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ปัจจุบัน โครงการทุน TGIST มีนักศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 35 คน ปริญญาโท 24 คน ปริญญาเอก 11 คน ซึ่งปฏิบัติงานวิจัยกับนักวิจัยในแต่ละศูนย์แห่งชาติทั้ง 5 ศูนย์แห่งชาติ ที่ได้ดำเนินการงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์มาเกินกว่า 70% และใกล้สำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่ได้วางไว้ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิจัย สวทช.

ที่มาภาพ/ข้อมูล : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/home/news_post/tgist-pr-dsc-th/